Vzdělávací kurz pro zaměstnance CZPPK

Od poloviny ledna do konce března se scházeli všichni zaměstnanci Centra pro zdravotně postižené Plzeňského kraje na vzdělávacím kurzu "Pracovník sociální péče se zaměřením na obslužnou činnost".

Na tento výukový program získalo Centrum pro zdravotně postižené akreditaci z MŠMT. Celý tento vzdělávací kurz je součástí projektu "Sociální kompetence a fundraising" a tento projekt je hrazen Evropským sociálním fondem z Globálního grantu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Kurz proběhl v délce 100 hodin, z toho bylo 50 hodin teoretických a 50 hodin teoreticko - praktických. Na výuce se podíleli převážně lektoři z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity - Doc.PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D., PhDr. Dagmar Čábalová Ph.D., Mgr. Radomír Bednář, Mgr. et Mgr. Michal Svoboda, PaedDr. Petr Štainigl. K dalším lektorům patřila Bc.Petra Mynaříková, Bc.Anděla Bednářová a Karel Ženíšek.

V teoretické části byli zaměstnanci seznámeni se základy speciální pedagogiky pro zdravotně postižené, humanizací v péči o zdravotně postižené a sociálními aspekty týkající se této problematiky, základy managementu v sociální sféře a nechybělo také seznámení s novým sociálním zákonem.

V praktické části bylo pro zaměstnance velmi zajímavé rodinné poradenství, osobnostní rozvoj, psaní projektů i proniknutí do tématu fundraisingu.

Na závěr celého kurzu navštívili všichni zaměstnanci ÚSP ve Stodě. Prošli si celý areál, měli možnost prohlédnout si jak jednotlivá oddělení váchovná, zdravotní tak i dílny, které patří k oddělení ergoterapie.

Na závěr čekaly všechny zaměstnance zkoušky. Otázky se týkaly teoretických znalostí nabytých v průběhu vzdělávacího kurzu i vyhodnocení praktických zkušeností. Všichni touto zkouškou prošli na výbornou.

Celý seminář byl velmi přínosný a inspirativní. Zaměstnanci získali během krátké doby velký soubor odborných informací, které budou moci aplikovat ve své praxi. Protože pracují zaměstnanci CZP PK v pěti různých městech Plzeňského kraje vedly semináře i k lepšímu navázání vazeb mezi sebou, poznání se a předání svých zkušeností.

Základy speciální pedagogiky, Doc. PaedDr. M. Kocurová, Ph.D. Základy managementu, PaedDr. P. Štainigl
Rodinné poradenství, Bc. A. Bednářová Sociální aspekty zdravotního postižení, Mgr. R. Bednář
Návštěva keramické dílny ÚSP Stod Předávání certifikátů